ทุนการศึกษา ENDEAVOUR SCHOLARSHIPS AND FELLOWSHIPS

ทุนการศึกษา Endeavour Scholarships and Fellowships ทุนของรัฐบาลออสเตรเลีย

• ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก

• ทุนเพื่อการวิจัย

• ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม

• ทุนสาหรับศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร

ทุนการศึกษา ENDEAVOUR SCHOLARSHIPS AND FELLOWSHIPS

ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships เป็นทุนของรัฐบาลออสเตรเลียที่มีการแข่งขันสูงในระดับนานาชาติ โดยคัดเลือกจากความสามารถของผู้สมัครอย่างแท้จริง ทุนนี้จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่เดือนเมษายน – 30 มิถุนายน ของทุกปี โดยจะเปิดกว้างสาหรับทุกสาขาวิชา เป็นทุนที่ให้เปล่าและให้เต็มจานวน สาหรับนักศึกษาต่างชาติรวมทั้งนักศึกษาที่มีสัญชาติไทยด้วย

ทุนการศึกษา Endeavour Scholarships and Fellowships มอบทุนการศึกษาทั้งหมด 4 ประเภท 

  • ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Scholarship) สาหรับศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
  • ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship) สาหรับการวิจัยระยะสั้น ระหว่างศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกในประเทศของผู้สมัคร หรือทุนวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาเอก
  • ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training Scholarship) สาหรับการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
  • ทุนสาหรับศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Fellowship)

สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาของรัฐบาลออสเตรเลีย รวมถึงวิธีการสมัคร กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://internationaleducation.gov.au/endeavour

 Type of Scholarships and Fellowships Study Level Award Duration
Endeavour Postgraduate Scholarship

(ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก)

Postgraduate study/research for Master degree or PhD Up to 2 years for a Masters and up to 4 years for a PhD
Endeavour Research Fellowship / Endeavour Australia Cheung Kong Research Fellowship

(ทุนเพื่อการวิจัย)

Research towards a Master degree or PhD in home country; or postdoctoral research 4- 6 months
Endeavour Vocational Education and Training Scholarship

(ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม)

Australian Diploma, Advanced Diploma, or Associate Degree 1- 2.5 years
Endeavour Executive Fellowship

(ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร)

Professional Development 1- 4 months

Author: admin

Exit Education ศูนย์ศึกษาต่อต่างประเทศครบวงจร สำนักงานกรุงเทพฯ โทร. 094-479-6544