การเตรียมตัวก่อนเดินทางไปประเทศอเมริกา

Exit Education ศูนย์ศึกษาต่อต่างประเทศครบวงจร แนะแนวการเรียนต่ออเมริกา โดยผู้บริหารระดับมืออาชีพซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ชีวิตในต่างประเทศยาวนานมากว่า 20 ปี สถาบันการศึกษาในประเทศอเมริกาได้แต่งตั้งให้เราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการในการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนต่อในในทุกระดับตั้งแต่ เรียนภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตรต่างๆ
[list type=”arrow2″]

[/list]

เตรียมตัวก่อนเดินทางไปอเมริกา

ตั๋วเครื่องบิน

น้องๆ ควรจัดการจองตั๋วเครื่องบินเสียแต่เนิ่นๆ เพราะบางช่วงมีคนเดินทางมากอาจหาซื้อตั๋วได้ยาก และควรกำหนดให้ถึงที่เรียนอย่างน้อย3 – 7 วัน ก่อนวันลงทะเบียนเรียน สำหรับผู้ถือวีซ่านักเรียนสามารถเข้าสหรัฐได้ 90 วัน ก่อนวันที่ระบุไว้ใน I- 20 และจะเข้าหลังวันที่ระบุนี้ไม่ได้ในการสำรองที่นั่งกับสายการบิน ให้น้ัองๆ ตรวจสอบด้วยว่าได้มีการสำรองที่นั่งไว้เรียบร้อยทุกๆ ช่วงที่มีการหยุด หากน้องๆ จำเป็นต้องต่อเครื่องบินจากเมืองแรกที่เข้าประเทศไปยังเมืองอื่นในประเทศ ควรเผื่อเวลาสำหรับผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของประเทศนั้นๆ

กระเป๋าเดินทาง

โดยปกติเมื่อซื้อตั๋วเครื่อง บิน จะมีการกำหนดน้ำหนักและจำนวนกระเป๋าที่จะนำไปด้วย เช่น ผู้โดยสารชั้นธรรมดา(ECONOMY CLASS)ไม่ควรมีน้ำหนักสัมภาระเกิน 20 กิโลกรัมหรือผู้โดยสารชั้นหนึ่ง (FIRST CLASS)ไม่ควรมีน้ำหนักสัมภาระเกิน 30 กิโลกรัมกระเป๋าสะพาย (CARRY-ON) ที่นำติดตัวขึ้นเครื่องบินนั้น น้ำหนักไม่ควรเกิน 5 กิโลกรัม เพื่อจะได้เก็บไว้ในตู้เหนือที่นั่งเครื่องได้

เสื้อผ้า

น้องๆ ควรศึกษาสภาพภูมิอากาศของเมืองที่กำลังจะเดินทางไปอยู่ และเตรียมเสื้อผ้าที่เหมาะสมไปให้พอใช้ในช่วงแรก เสื้อผ้าสำหรับอากาศหนาว จัดสามารถซื้อได้เพิ่มเติมเมื่อเดินทางไปถึงแล้ว โดยทั่วไปเสื้อผ้าที่จะได้ใช้มากที่สุดควรจะเป็นกางเกงยีนส์ เพราะนอกจากจะสบายสมบุกสมบันแล้ว ยังไม่ค่อยต้องซักและไม่ต้องรีดด้วยสำหรับเสื้อผ้าชุดไทย หรือชุดสากล จะไม่ค่อยได้ใช้บ่อยนักแต่ก็ควรจัดเตรียมไปบ้างเพื่อใช้ในโอกาสพิเศษ เช่น งานนักศึกษานานาชาติ เป็นต้น

เอกสาร

การตรวจเอกสารถือเป็นสิ่งสำคัญก่อนออกเดินทางจากบ้านไปยังสนามบิน น้องๆ ควรตรวจเอกสารให้ครบ คือ

  • หนังสือเดินทางซึ่งประทับตราวีซ่านักเรียนแล้ว
  • ตั๋วโดยสารเครื่องบิน
  • เงินที่นำติดตัว (ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด)
  • ใบตอบรับจากสถานศึกษา
  • ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของบุคคลที่ต้องไปติดต่อ หรือขอความช่วยเหลือ เช่น เพื่อน ญาติ อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาต่างชาติ


การเตรียมหาที่พักก่อนเดินทาง

เรื่องที่พัก น้องๆ ควรเริ่มศึกษาหาข้อมูลตั้งแต่ทำการติดต่อสถานศึกษา โดยศึกษาจากเอกสารของสถานศึกษาว่ามีหอพักสำหรับนักศึกษาหรือไม่ นักศึกษาส่วนใหญ่เริ่มสำรองที่พัก เมื่อได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากสถานศึกษาที่สมัครแต่ก็ยังมีสถานศึกษาบางแห่งที่มีหอพักจำนวนจำกัดที่อาจแนะนำให้น้องๆ สำรองที่พักล่วงหน้า ตั้งแต่ในขั้นตอนการสมัครเลยก็มี โดยทั่วๆไปการสำรองที่พัก สถานศึกษามักจะเก็บเงินมัดจำค่าสำรองที่พักด้วยสำหรับนักศึกษาในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย มีทั้งที่พักในสถานศึกษา (ON CAMPUS HOUSING) และที่พักนอกสถานศึกษา (OFF CAMPUS HOUSING)

การทิป

การทิปเป็นสิ่งจำเป็นประการหนึ่งในการดำรงชีวิตอยู่ในต่างประเทศ การทิปควรจะเป็น 10 – 15 % ของมูลค่าของที่เราซื้อและในบริการบางอย่างที่ไม่มีมูลค่า เช่น ผู้ขนกระเป๋า หรือเด็กขนของในโรงแรมก็ควรจะมีการให้ทิปในราคาพอสมควรคือไม่ต่ำกว่า 15% และผู้ให้บริการที่เราสมควรให้ทิป ได้แก่คนขนกระเป๋าที่สนามบิน คนขนของที่โรงแรม พนักงานเสิร์ฟ คนขับรถแท็กซี่ เป็นต้น

การใช้โทรศัพท์

ระบบโทรศัพท์แบ่งแยกตามท้องที่ / เมืองและภาคโดยมี AREA CODE ซึ่งเป็นเลขรหัส 3 หลักเฉพาะของเมืองหรือภาคนั้น นอกเหนือจากเลขหมายโทรศัพท์ 7 หลักเช่นเดียวกับประเทศไทยถ้าโทรศัพท์ภายในท้องที่ใช้ AREA CODE เดียวกันไม่ต้องหมุนรหัสทางไกล หากโทรศัพท์ต่างท้องที่ AREA CODE ต่างกัน ต้องหมุนรหัสทางไกลด้วยทุกครั้งการใช้โทรศัพท์สาธารณะจะมีคำแนะนำติดอยู่กับโทรศัพท์ทุกเครื่อง มีหลายประเภท เช่น เครื่องใช้เหรียญเครื่องใช้บัตรโทรศัพท์ โดยโทรได้ทั้งภายใน และต่างประเทศรายละเอียดและวิธีการใช้โทรศัพท์ในรายละเอียด สามารถศึกษาได้จากสมุดโทรศัพท์ของท้องถิ่นนั้นๆ

การไปรษณีย์

ในสถานศึกษาบางแห่งจะมีที่ทำการไปรษณีย์อยู่ภายในสถานศึกษาหรืออาจจะอยู่ใกล้ๆ กับสถานศึกษาซึ่งสามารถจะไปรับบริการได้ไปรษณีย์ในต่างประเทศ จะทำงานอาทิตย์ละ 6 วัน จันทร์ – เสาร์ หยุดวันอาทิตย์ ในการส่งจดหมายหรือเอกสารต่างๆ สามารถนำไปติดแสตมป์และส่งเอกสารได้โดยจะมีเจ้าหน้าที่การไปรษณีย์ โดยเสียค่าเช่าเป็นรายปีหรือราย 3 เดือนหรือ 6 เดือนก็ได้ บริการด้านไปรษณีย์มีหลายประเภท เช่น เฟริส์คลาสเมล์ (FIRST CLASS MAIL) ซึ่งขนส่งทางอากาศ ไปรษณีย์รับรอง (CERTIFIED MAIL)ไปรษณีย์ลงทะเบียน (REGISTERED MAIL) ไปรษณีย์จัดส่ง (SPECIAL DELIVERY) ไปรษณีย์ด่วน (EXPRESS AMIL) เป็นต้น ตลอดจนมีบริการส่งเงินระหว่างประเทศทางไปรษณีย์ซึ่งน้องๆ สามารถสอบถามรายละเอียดได้จากที่ทำการส่งพัสดุนั้น เมื่อมีการย้ายที่อยู่ใหม่ ก็สามารถแจ้งได้ที่การไปรษณีย์เพื่อขอให้นำจดหมายที่ส่งมาถึงที่อยู่เดิมตามไปที่อยู่ใหม่

การประกันสุขภาพ

การประกันสุขภาพมีความจำเป็นสำหรับนักเรียนต่างชาติมาก เพราะหากเกิดเจ็บป่วยขึ้นมา ค่ารักษาพยาบาลในสหรัฐอเมริกาแพงมากดังนั้น หากมีการประกันแล้วจะเป็นประโยชน์ และช่วยประหยัดเงินได้มาก โดยปกติแล้ว สถานศึกษาทุกแห่งจะมีการแจ้งให้นักเรียนซื้อประกันสุขภาพได้ เมื่อเปิดภาคการศึกษานักเรียนควรจะปฏิบัติตามเป็นอย่างยิ่ง การประกันสุขภาพมีได้หลายชนิดซึ่งแต่ละชนิดการประกันครอบคลุมแตกต่างกันและอัตราในการประกันแตกต่างกัน ดังนั้นน้องๆจึงควรศึกษานโยบายการประกันให้เข้าใจก่อนว่ามีผลอย่างไรบ้างและหากเกิดการเจ็บป่วยขึ้นมาจะได้ทราบว่าเราสามารถจะเรียกร้องจากบริษัทประกันได้หรือไม่เพียงใด